Riskikäyttäytyminen

Riskikäyttäytyminen liikenteessä liittyy esimerkiksi seuraaviin asioihin:
– Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, alkoholin juomisen aiheuttama jälkitila tai krampit
– Väsymys ja vireystilan lasku
– Sairaus, kuten sydänvika
– Mielentila, kuten masennus, innostuneisuus tai suuttumus
– Lääkkeiden käyttö
– Lääkkeiden käyttämättömyyden vaikutus
– Itsetuhoisuus
– Psyykkiset häiriöt
– Alkoholismi
– Ylinopeus
– Turvalaitteiden, kuten lasten turvaistuinten, turvavöiden, pyöräilykypärän ja heijastinten käytön laiminlyöminen
– Kiire
– Muut sosiaaliseen tilaan liittyvät riskit sekä
– Huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen.

Turvalaitteet

Tutkimusten mukaan esimerkiksi pyöräilykypärää käyttää maassamme vain noin 30% pyöräilijöistä ja joillakin paikkakunnilla sen käyttö on jopa huomattavasti tätä harvinaisempaa. Esimerkiksi vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan Kauhavassa ainoastaan 3% kaikista pyöräilijöistä käytti pyöräilykypärää, vaikka kypärän on todettu vähentävän pyöräilijöiden päähän kohdistuneita vammoja sekä vammojen vakavuutta. Myös turvavyötä käytetään tutkimusten mukaan joissakin kunnissa hälyttävän harvoin. Turvalaitteiden käytöllä on todettu olevan onnettomuuskustannuksia vähentävä vaikutus.

Riskiryhmät

Kuolemaan johtavia onnettomuuksia tapahtuu maassamme eniten henkilöauton kuljettajille sekä matkustajille. Myös mopoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus uhreista on merkittävän suuri. Prosenttiosuudet näiden uhriryhmien välillä vaihtelevat hieman maakunnittain. Esimerkiksi vuosina 2006-2010 Etelä-Pohjanmaalla tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista tai loukkaantuneista noin 60% oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia, reilu 10% oli mopoilijoita ja lähes 20% jalankulkijoita sekä pyöräilijöitä. Pohjanmaalla korostuu mopoilijoiden suuri osuus uhrien joukossa ja Etelä- sekä Keski-Pohjanmaalla suuri henkilöautoissa menehtyneiden tai loukkaantuneiden osuus.

15-16-vuotiaiden onnettomuuksissa korostuvat mopo-onnettomuudet ja 18-19-vuotiaiden kohdalla henkilöauto-onnettomuudet. 16-17-vuotiaita joutuu onnettomuuksiin korostuneen paljon 18-19-vuotiaiden kuskien kuljettamien autojen onnettomuuksissa. 15-16-vuotiaiden mopo-onnettomuuksia, jotka johtivat henkilövahinkoon, sattui maassamme vuosien 2006-2010 välisenä aikana eniten väestöön suhteutettuna Pohjanmaalla sekä Etelä-Pohjanmaalla. Myös Keski-Pohjanmaalla sattuineiden 15-16-vuotiaiden henkilövahinkoon johtaneiden mopo-onnettomuuksien määrä ylitti maamme keskiarvon. Tyttöjen osuus on noin 1/3 mopoiässä olevien nuorten mopo-onnettomuuksista ja noin 40% ajokortti-iässä olevien auto-onnettomuuksissa. Vuosina 2006-2010 tapahtuneiden henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osallisista lähes 20% oli yli 65-vuotiaita.

Erityisesti nuorten riskikäyttäytymisen vähenemiseen pyritään vaikuttamaan projektimme kautta erilaisin keinoin, joita ovat muunmuassa:

– Liikenneturvallisuutta monipuolisesti käsittelevät aineistot, jotka on koottu nuorten parissa työskenteleviä varten ja joita jaetaan esimerkiksi opettajille, nuorisotyöntekijöille sekä harrasteohjaajille
– Täydennyskoulutustilaisuudet nuorten parissa työskenteleville opettajille, nuorisotyöntekijöille sekä harrasteohjaajille
– Aktivoivien opetusmenetelmien kehittäminen
– Itsenäisten opiskelumenetelmien kehittäminen
– Turvavälineiden käyttöä edistävien ja nuoria osallistavien toimintamallien kehittäminen koulujen, liikuntajärjestöjen, harrastejärjestöjen sekä kuntien nuorisotoimen käyttöön
– Päihteettömyyttä edistävien ja nuoria osallistavien toimintamallien kehittäminen koulujen, liikuntajärjestöjen, harrastejärjestöjen sekä kuntien nuorisotoimen käyttöön
– Pyöräilykypärän käytön lisäämisen kannustaminen
– Tapaturmien ehkäisy –kampanja
– Säännöllisesti toteutettava liikennekasvatustyö
– Liikenneturvallisuutta käsittelevät teemapäivät
– Liikennekasvatuksen vuosikello
– Puhuttelumenettelyn kehitteleminen liittyen poliisin ajokieltoasiaan
– Mopotyöryhmät, jotka edistävät mopoilun turvallisuutta
– Mopoilun riskeistä tiedottaminen sekä mopoileville nuorille että heidän vanhemmilleen
– Sääntörikkomusten seurauksista keskustelu yhdessä nuorten kanssa
– Mopon virittämisen seurauksista keskustelu yhdessä nuorten kanssa
– Valvonnan kohdentaminen mopojen virittämiseen sekä ajonopeuksiin
– Valvonnan kohdentaminen aggressiiviseen ajotyyliin sekä alkoholin käyttöön liikenteessä ja
– Valvonnan kohdentaminen turvavyön ja muiden turvalaitteiden käyttöön

Ikäihmisten liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään esimerkiksi painottamalla säännöllisten lääkärintarkastusten merkitystä. Ikäihmisille tyypillisiä riskitekijöitä liikenteessä ovat sairaskohtaus, havaintovirhe sekä tilanteen virheellinen tulkinta tai virheellinen toiminta tilanteessa. Ikääntyneiden osalta tulee korostaa myös turvavyön käytön merkitystä sekä jakamalla tietoa siitä kuinka heikentynyt toimintakyky tai sairaudet vaikuttavat ajamiseen. Myös ikäihmisille pyritään järjestämään erityisesti heile kohdennettuja teematilaisuuksia. Monipuoliset joukkoliikennemahdollisuudet kannustavat ikäihmisiä siirtymään joukkoliikennevälineiden käyttäjiksi varmistaen heille samalla esteettömän liikkumisen. Tästä syystä on tärkeää kiinnittää huomiota myös haja-asutusalueiden liikenneympäristön esteettömyyteen sekä selkeyteen.

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa korostuvat yksittäisonnettomuudet sekä kohtaamisonnettomuudet. Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet tapahtuvat etupäässä alueilla, joissa on voimassa nopeusrajoitus 80-100 km/h. Suurin osa Suomessa tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on tapahtunut tällä nopeusrajoitusalueella.
Henkilövahinkoihin johtaneissa onnettomuuksissa vuosina 2006-2010 oli mukana raskaan liikenteen ajoneuvo reilussa 10% tapauksista. Eniten tällaisia onnettomuuksia tapahtui kyseisellä ajanjaksolla Etelä-Pohjanmaalla.