Etivisu

LIKE on Liikenteen tutkimus- ja kehittämisohjelma vuodelle 2016-2018. Ohjelman tarkoituksena on tutkia suomalaisen liikenneturvallisuuden tasoa sekä miettiä keinoja sen kehittämiseen ja parantamiseen. LIKE ylläpitää näitä sivuja tiedottaakseen liikenneturvallisuuden tilasta Suomessa.

Suomen liikenneturvallisuus

Liikennneturvallisuuden huippumaina pidetään Ruotsia, Iso-Britanniaa, Hollantia ja Norjaa ja Suomen liikenneturvallisuuden taso jää tällä hetkellä kauas näiden huippumaiden taakse. Esimerkiksi vuonna 2013 Suomen tieliikenteessä tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi lähes 260 ihmistä. Vuonna 2012 tieliikenneonnettomuuksissa menehtyi maassamme 235 ihmistä eli määrä nousi vuoden aikana usealla kymmenellä kuolonuhrilla. Kuolonuhrien lisäksi tieliikenteessämme loukkaantuu tuhansia ihmisiä vuosittain. Tästä huolimatta tieliikenneturvallisuus on Suomessa parantunut verrattuna edellisiin vuosikymmeniin. Toisaalta myös ihmisten ajamat ajokilometrit ovat lisääntyneet reippaasti; vielä 70-luvun alussa Suomessa kuoli vuosittain yli 1 000 ihmistä tieliikenteessä sattuneissa onnettomuuksissa. 90-luvulla tieliikenteessä kuoli alle 500 ihmistä vuosittain ja 2000-luvulla jopa alle 300 ihmistä vuosittain.

Suurimpina kehittämistyötä rajoittavina tekijöinä pidämme resurssien puutetta, kuten työlle myönnettyä vähäistä rahoitusta. Muita haasteita ovat esimerkiksi töiden priorisointiin liittyvät haasteet, liikenneturvallisuustyön arvostuksen puute sekä ammattitaidon puute.

Suunnitelmat

Projektin aikana maamme tieliikenteen turvallisuutta on tarkoitus parantaa esimerkiksi seuraavien keinojen avulla:
– Erilaiset valistuskampanjat, jotka koskevat esimerkiksi turvavyön käyttöä, päihtyneenä ajamista sekä tieliikennekäyttäytymistä
– Arvioimalla syitä tieliikenteessä esiintulevan riskikäyttäytymisen syihin ja pyrkimällä vaikuttamaan näihin esille tuleviin syihin
– Pyrkimällä vaikuttamaan olosuhteisiin, joiden tiedetään altistavan onnettomuuksille
– Parantamalla maanteiden olosuhteita turvallisuusnäkökohdat huomioiden
– Kiinnittämällä huomiota raskaan liikenteen turvallisuuteen
– Kiinnittämällä huomiota rautateiden tasoristeysturvallisuuteen sekä
– Tutustumalla onnettomuuksien taustasyihin ja pyrkimällä parantamaan tieturvallisuutta tämän tiedon valossa.

Visiomme ja tavoitteemme on, että projektimme myötä liikenneturvallisuustyöstä tulisi koordinoitua sekä aktiivista, liikenteessä tapahtuva riskikäyttäytyminen vähenee, kestävien kulkutapojen käyttäminen lisääntyy sekä maassamme muodostetaan yhteinen tieliikennekäyttäytymistä koskeva turvallisuusnäkemys sekä turvallisuustavoitteet. Tavoitteenamme on, että maamme liikennekuolemat vähenevät vähintään puolella vuoteen 2020 mennessä ja että liikenteessä loukkaantuneiden määrää vähennetään vähintään neljäsosalla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2015 tasoon.

Liikenneturvallisuustyöstä pyritään saamaan koordinoitua ja aktiivista jatkuvan asennekasvatuksen sekä valistustyön kautta. Projektin avulla on tarkoitus perustaa liikenneturvallisuustyöryhmiä niin alue-, seutu- kuin kuntatasollakin. Pyrimme turvaamaan liikennekasvatuksen arvostuksen sekä aseman niin alue-, seutu- kuin kuntatasollakin sekä valvomaan, että liikenneturvallisuussuunnitelmia päivitetään säännöllisesti kaikilla näillä tasoilla.

Riskikäyttäytymistä liikenteessä pyritään vähentämään vaikuttamalla riskiryhmiin, joita ovat tutkimusten mukaan sekä nuoret eli 15-25-vuotiaat että iäkkäät eli yli 65-vuotiaat tiellä liikkujat. Pyrimme vaikuttamaan myös tekijöihin, jotka osaltaan vaikuttavat riskikäyttäytymiseen. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi ylinopeus, alkoholi, turvavälineet, väsymys sekä vireystila. Kun vastuullinen ja turvallinen liikkuminen lisääntyy, liikenteessä esiintyvä riskikäyttäytyminen vähenee samalla.
Kestävien kulkutapojen osuuden kasvuun pyritään sekä kannustaen että mahdollistaen näiden kestävien kulkutapojen käyttö. Tähän pyritään turvaamalla turvallinen sekä kestävä yhdyskuntarakenne sekä kannustamaan ihmisiä kävelemään ja pyöräilemään. Ihmisiä pyritään myös kannustamaan käyttämään joukkoliikennettä. Lisäksi pyrimme kiinnittämään erityishuomiota maamme pääteiden turvallisuuteen sekä turvallisuuden parantamiseen.

Maamme eri alueille on tarkoituksena laatia tutkimustietoon perustuvat omat alueelliset suunnitelmansa, jotka sisältävät hieman toisistaan eroavia alueellisia painotuksia. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan osalta tällaisia erityispainotuksia ovat aikaisempina vuosina olleet muunmuassa alkoholin käyttöön liittyvien onnettomuuksien ehkäiseminen ennalta sekä tällaisten onnettomuuksien jälkiseuranta, joukkoliikenneyhteyksien parantaminen ja tarjonnan lisääminen, mopoliikenteen turvallisuuden parantaminen, pyöräliikenteen turvallisuuden parantaminen, turvalaitteiden käyttämisen lisääminen sekä ikäihmisten liikenneturvallisuuden parantaminen. Pohjanmaan vastaavia alueellisia erityispainotusalueita ovat olleet esimerkiksi mopoliikenteen turvallisuuden edistäminen, turvalaitteiden käyttämisen lisääminen, joukkoliikenteen koordinointi alueellisesti sekä onnettomuuksien ehkäisy alueilla, joilla on voimassa 40 km/h –nopeusrajoitus. Keski-Pohjanmaalla puolestaan on kiinnitetty erityishuomiota muunmuassa alkoholin käytön aiheuttamien onnettomuuksien ehkäisemiseen ennalta sekä tällaisten ongelmien jälkiseurantaan, joukkoliikenneyhteyksien lisäämiseen, mopoliikenteen turvallisuuden parantamiseen, pyöräliikenteen turvallisuuden parantamiseen, turvalaitteiden käyttämisen lisäämiseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn alueilla, joilla on voimassa 40 km/h –nopeusrajoitus.

Emme suosittele ketään käyttämään matkapuhelintaan ajaessaan. Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että monet ajajat pelaavat mobiilikasinoa ajaessaan.